A continuació li presentem el pla d'Organització per a l'obertura al setembre curs 2020-2021 descarregar el pla en PDF Tocant el següent enllaç Pla Organització Curs 2021-2022

1) DIAGNOSI

Un cop superat el Curs 2020-21, ens disposem a començar un nou curs que encara vindrà marcat per la pandèmia provocada per la Covid 19. A l’Estudi de Música aplicarem les mateixes mesures que vam aplicar durant el curs passat, ja que ens donen les màximes garanties de seguretat per poder continuar amb la nostra tasca educativa.

2) REQUISITS D’ACCÉS AL CENTRE

Podran accedir al centre educatiu les persones: Amb absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 10 dies anteriors.

3) ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA

3.1) Classes presencials

El curs s’organitzarà preferentment tenint en compte que les classes es puguin fer de manera presencial.

Les classes d’instrument es faran de manera individual en les aules previstes en les quals només hi assistiran un professor i un alumne.

Es redueix l’aforament de les classes de grup, que seran d’un màxim de 12 alumnes per les classes que es facin a l’Aula 1, i d’un màxim de 8 alumnes per les classes que es facin a les Aules 5 i 6.

Els professors passaran llista cada dia per tal de tenir un control d’assistència dels alumnes, que farà que puguem avisar tots els contactes en cas de detectar-se un possible cas.

3.2) Classes telemàtiques

En cas de tancament total o parcial del centre les classes s’organitzaran de la següent manera:
Els professors faran classes telemàtiques en els següents casos:

a) Si un alumne està confinat a casa, per tenir símptomes, haver donat positiu o ser un possible contacte d’un positiu
b) Si un professor està confinat a casa per tenir símptomes, haver donat positiu o ser un possible contacte d’un positiu, sempre hi quant no estigui de baixa mèdica
c) Si, en el pitjor dels casos, tot un grup o l’escola en general ha de tancar per motius sanitaris.

Les classes telemàtiques mantindran l’horari establert tant en duració com en els dies de la setmana i seguiran amb el temari pertinent de l’assignatura.

Estem oberts a realitzar reunions amb les famílies per comentar el desenvolupament de les classes i explicar les pautes a seguir sempre que se’ns sol·liciti

4) MESURES DE SEGURETAT

Totes les persones que accedeixin a l’Estudi de Música, alumnes, professors i pares ho hauran de fer amb mascareta, (obligatòria per a majors de 6 anys i recomanable per als més petits) .

Serà obligatori el rentat de mans amb gel hidroalcohòlic al moment d’entrar al centre i es prendrà la temperatura a tothom que vulgui entrar.

S’hauran de rentar les mans abans i després de cada activitat i abans i després d’utilitzar els lavabos.

4.1) Aules de llenguatge musical i instruments de corda, piano i bateria:

Tots els alumnes i professors han de fer la classe amb mascareta, és obligatori rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic abans de començar la classe.

Els alumnes portaran el seu propi instrument, en el cas de la bateria portaran les baquetes i en el cas del piano es farà una desinfecció del mateix entre usos.

En els instruments de corda, si l’alumne no pot afinar el seu instrument, ho farà el professor que es rentarà les mans amb gel hidroalcohòlic abans de fer-ho i/o utilitzarà guants.

Els alumnes de Sensibilització i Iniciació portaran els seu kit d’instruments de percussió.

Tots els alumnes portaran llibreta pautada i els seus estris personals per escriure.

Els alumnes portaran les seves partitures.

4.2) Aula de Cant:

En la mesura del possible els alumnes de cant hauran de fer la classe amb mascareta però l’aula disposarà d’una mampara de metacrilat per fer de separació en cas de que sigui necessari treure’s la mascareta. La mampara es desinfectarà entre usos.

Tots els alumnes portaran llibreta pautada i els seus estris personals per escriure.

Els alumnes portaran les seves partitures i no es podran compartir

4.3) Aules d’Instruments de Vent:

Disposaran d’una mampara de metacrilat per tal de separar professors i alumnes, aquesta mampara es desinfectarà entre usos.

Els instruments que necessitin desaiguar, els alumnes ho faran a terra i en finalitzar la classe el professor ho fregarà amb lleixiu.

Els instruments no es podran netejar a l’aula, cada alumne ho farà a casa seva.

Tots els alumnes portaran llibreta pautada i els seus estris personals per escriure.

Els alumnes portaran les seves partitures i no es podran compartir.

4.4) Lavabos

Es reservarà un lavabo pels professors del centre que hauran de desinfectar després de cada us.
Es demanarà als alumnes que només utilitzin els lavabos en cas de necessitat i se’ls demanarà que informin a secretaria del seu ús per tal de poder procedir a la desinfecció

5) ORGANITZACIÓ DE LES ENTRADES I LES SORTIDES

Com que només hi ha una entrada al recinte, els alumnes hauran d’esperar fora fins que el seu professor els vingui a buscar.
Com a norma general totes les classes d’instrument (classes individuals) començaran puntualment a l’hora i acabaran 5 minuts abans de l’hora prevista per tal de que el professor pugui fer la neteja de l’aula entre classe i classe.

Les classes de grup que es facin a l’Aula 1 començaran puntualment a l’hora i acabaran 5 minuts abans.

Les classes de grup que es facin a les aules 5 i 6 començaran 5 minuts més tard i acabaran puntualment a l’hora.

6) RELACIÓ AMB LA COMUNITAT EDUCATIVA

6.1) Professorat

El servei sanitari del servei de prevenció de riscos laborals de la titularitat del centre, haurà d’avaluar la presència de personal treballador especialment sensible a la COVID19, en el marc de referència vigent a cada moment, i en base a aquest coneixement establir, si s’escau, mesures específiques de protecció.

6.2) Famílies

Tota la comunicació amb les famílies es farà preferentment per mitjans telemàtics.

Es difondrà el pla d’organització mitjançant el correu electrònic i es promocionarà l’ús del programa de gestió “Gwido”

Totes les famílies hauran de signar una declaració responsable abans de començar el curs

7) PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ

7.1) Neteja i desinfecció previs a l’inici de curs

Hem contractat una empresa de neteja que a partir de l’inici de curs farà una neteja diària, de dilluns a divendres.

7.2) Desinfecció entre usos

Després de cada classe el professor procedirà a la desinfecció de taules, cadires, faristols, mampares, poms de les portes,... amb un preparat a base d’alcohol.

Els teclats dels pianos es desinfectaran mitjançant paper de neteja d’un sol ús humitejat amb alcohol al 70%

7.3) Gestió de residus

Totes les aules, despatxos, lavabos i recepció disposen de papereres amb tapa i pedal, que es buidaran cada dia fent l’eliminació corresponent al contenidor de rebuig

7.4) Pla de ventilació

Per garantir la màxima ventilació dels espais del centre, l’aparell d’aire condicionat estarà en marxa amb la màxima potencia de ventilació i es mantindrà oberta la porta per garantir el màxim cabdal d’aire renovat

8) PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN POSSIBLE
CAS DE COVID 19

En el cas de que un alumne tingui símptomes compatibles amb la Covid-19, s’aplicarà el protocol vigent de gestió de casos en un centre educatiu.

 

Tarragona, a 1 de setembre de 2021